header-new4-blue-1170px.jpg

БИБЛИОТЕКА

Библиотека

ВЗСШСС „Висан“ поседује специјализовану библиотеку, издавачку делатност и скриптарницу и компјутерски центар.

Библиотека Школе је снабдевена литературом која својим нивоом и обимом обезбеђује релативно добру подршку наставном процесу, стручном и истраживачком раду. Библиотека располаже са 1436 библиотечкe јединицe из области из које изводи наставни процес. Такође, континуирано се врши набавка стручне литературе и допуњава библиотечки фонд. Школа има своју издавачку делатност преко које обезбеђује покривеност предмета одговарајућом уџбеничком литературом, училима и помоћним наставним средствима. Учила и помоћна наставна средства сада расположива, омогућују да на време и у броју довољном обезбеде нормално одвијање наставног процеса.

Школа је склопила Уговор са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ чиме је омогућен приступ наставника и студената школе свим ресурсима ове библиотеке.

Студентима је омогућено коришћење библиотеке и у другим наставним базама као што су ВМА, КБЦ Земун и др.

Школа располаже информационом опремом која је неопходна за студирање и истраживачки и стручни рад. Школа има 28 рачунара, који су умрежени и преко adsl везе имају приступ интернету, а који су доступни студентима за свакодневно коришћење у изради семинарских и дипломских радова.


Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошколској установи

Р.Б.

број
Књиге на српском језику 715
Књиге на страним језицима 78
Књиге на језицима националних мањина 0
Укупно 793
Монографије на српском језику 244
Монографије на страним језицима 0
Монографије на језицима националних мањина 0
Укупно 244
Часописи на српском језику 86
Часописи на страним језицима 65
Часописи на језицима националних мањина 0
Укупно 151
Уџбеници  на српском језику 217
Уџбеници на страним језицима 31
Уџбеници на језицима националних мањина 0
Укупно 245
Укупно библиотечких јединица 1436