Специјалиста струковни физиотерапеут

Специјалиста струковни физиотерапеут

Специјалисти струковни физиотерапеути су стручњаци који се самостално, по специјализирању могу укључивати у радни процес и бити компетентни да код  пацијента/корисника примењују методе и технике мануелне терапије у терапеутској пракси.

Опште и предметно специфичне компетенције студената након завршеног специјалистичког програма разликују се у стеченим знањима и вештинама у односу на основне струковне студије.Наставни садржај овог студијског програма је усклађен са научним сазнањима и светским токовима из области мануелних метода и техника у физиотерапији

Запошљавање:

По завршетку студија специјалиста струковни физиотерапеут може се запослити у:

  • здравственим установама
  • климатско-бањским лечилиштима
  • научно-образовним установама
  • спортским клубовима
  • предшколским установама
  • центрима за обуку инвалида
  • као и у свим осталим медицинским установама које обухватају његов делокруг рада

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
Област: Мануелне методе и технике

*часови су исказани на недељном нивоу, настава се изводи 15 недеља у семестру

Стандард 1: Структура студијског програма

Назив студијског програма је: Специјалиста струковни физиотерапеут.

Специјалиста струковни физиотерапеут траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Специјалиста струковни физиотерапеут.

Стандард 2: Сврха студијског програма

Студијски програм специјалистичких струковних студија Специјалиста струковни физиотерапеут има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему доступну широј јавности. Сврха студијског програма је да пружи студентима одговарајућа специјализована, квалитетна знања и вештине из области мануелних метода техника и да их оспособи за практичан рад у овој области.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм специјалистичких струковних студија физиoтерапеута има јасно дефинисане циљеве чији је коначни исход образовање струковних специјалиста физиотерапеута који су компетентни за обављање делатности у радној и животној средини.

Општи циљ студијског програма образовања струковних специјалиста физиотерапеута су стручњаци који се самостално, по специјализирању могу укључивати у радни процес и бити компетентни да код пацијента/корисника примењују методе и технике мануелне терапије у терапеутској пракси.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опште и предметно специфичне компетенције студената након завршеног специјалистичког програма разликују се у стеченим знањима и вештинама у односу на основне струковне студије. Опште компетенције укључују: Способност да правилно процене и анализирају стање, синтетизују прикупљене податке, предвиде могуће последице и адекватно решавају проблеме у оквиру савремених мануелних терапија.

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковни физиотерапеут  конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила.