Специјалиста струковни медицински радиолог

Специјалиста струковни медицински радиолог 

Основни циљ студијског програма Специјалиста струковни медицински радиолог – област Савремене дијагностичке технике у радиологији је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области савремене радиолошке дијагностике. На тај начин омогућиће се континуитет у образовању и усавршавању струковних медицинских радиолога из области савремених дијагностичких техника у радиологији,  посебно из ултазвучне дијагностике, компјутеризоване томографије и магнетне резонанце.

Специјалиста струковни медицински радиолог се оспособљава да спроводи дијагностичке процедуре користећи најсавременију апаратуру и уређаје који се данас користе у радиологији, односно у радиолошкој дијагностици.Запошљавање:

По завршетку студија специјалиста струковни медицински радиолог може се запослити у:

  • дијагностичким службама домова здравља
  • дијагностичким службама општих болница
  • дијагностичким службама здравствених и клиничких центара
  • радиолошким институтима

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
Област: Савремене дијагностичке технике у радиологији

*часови су исказани на недељном нивоу, настава се изводи 15 недеља у семестру

Стандард 1: Структура студијског програма

Назив студијског програма специјалистичких струковних студија је: Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији. Студијски програм специјалистичких струковних студија Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Специјалиста струковни медицински радиолог.

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области савремених дијагностичких процедура. Врста и режим студија су прилагођени потребама обуке медицинских радиолога за примену савремених радиолошких техника.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области савремене радиолошке дијагностике. На тај начин омогућиће се континуитет у образовању и усавршавању струковних медицинских радиолога из области савремених дијагностичких техника у радиологији, посебно из ултазвучне дијагностике, компјутеризоване томографије и магнетне резонанце.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опште и предметно-специфичне компетенције студената након завршеног специјалистичког програма Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији разликују се у стеченим знањима и вештинама у односу на основне струковне студије.

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила.