Specijalista-strukovni-sanitarno-ekoloski-inzenjer

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер

У оквиру специјалистичког студијског програма Школа је акредитовала следеће модуле:

  • Управљање здравствено-санитарним аспектима животне средине
  • Управљање здравствено-санитарном безбедношћу хране и воде
  • Управљање отпадом
Specijalista-strukovni-sanitarno-ekoloski-inzenjer

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм

Стандард 1: Структура студијског програма

Студијски програм специјалистичких струковних студија СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање: Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер.
Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања. Остали циљеви (Видети Стандард 3)
Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседују значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на основним студијама. Кроз стручну праксу студент се оспособљава да теоријско и ограничено практично знање прошири и интегрише у динамичне процесе који се одвијају на релацији здравствени радник – корисник.

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области санитарног инжењерства. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја здравствено-санитарног образовања, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној здравственој заштити, као и друштва у целини.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Завршетком специјалистичких студија – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста студенти стичу продубљено знање и стручне вештине у области здравствено-санитарне заштите, у стању су да их примене за успешно решавање проблема. 

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије програма – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста, конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила. У структури овог курса модули су подељени на стручне, стручно-апликативне, општеобразовне и изборне. У првом и другом семестру преовлађују стручно-апликативни предмети који дају полазну основу будућим студентима овог курикулума (60 ЕСПБ).